LOGO: NETALL sp. z o.o.


NETALL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80 lok. 206, (00-517 Warszawa), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000352078.


REGON: 141336392
NIP: 7010228837
Kapitał zakładowy: 50.000 zł