LOGO: NETALL sp. z o.o.


NETALL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6 lok. 32, 15-063 Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000352078.


KRS: 0000352078
REGON: 141336392
NIP: 7010228837
Kapitał zakładowy: 50.000 zł